با تکه‌ای کاغذ و تا زدن‌ و باز کردن تا، می‌توانید کارهای جالب و خلاقانه‌ای بسازید. حتی به قیچی و چسب احتیاج ندارید! موضوع امروز یک اوریگامی جالب به شکل دایناسور است که با تکه‌ای کاغذ مربعی‌شکل ساخته می‌شود.

در ادامه به روش ساخت دایناسور با کاغذ و تا می‌پردازیم.

گام اول: کاغذ مربعی را از وسط تا بزنید.

گام دوم: تای وسط را باز کنید و دو تا از لبه‌ها بزنید به گونه‌ای که ضلع کناری روی خط قطری بیافتد.

آموزش اوریگامی دایناسور

گام سوم: کاغذ را به پشت برگردانید و دو تا به سمت خط قطری وسط بزنید.

آموزش اوریگامی دایناسور

گام چهارم: کاغذ را برگردانید و دو قطعه تا خورده را باز کنید.

آموزش اوریگامی دایناسور

گام پنجم: کاغذ را برگردانید و دو بخش کناری را به سمت خط قطری وسط تا بزنید.

آموزش اوریگامی دایناسور

گام ششم: دو گوشه‌ی تیز بخش‌های تاخورده در مرحله‌ی قبل را به داخل تا کنید.

آموزش اوریگامی دایناسور

گام هفتم: دو تای قبلی را باز کنید و با نوک انگشت حفره‌ای باز کرده و کاغذ را به سمت پایین تا کنید. به خط تا در شکل زیر توجه کنید:

آموزش اوریگامی دایناسور

گام هشتم: دو گوشه‌ی کاغذ را که در تصویر نشان داده شده به سمت داخل تا کنید.

آموزش اوریگامی دایناسور

گام نهم: تای اخیر را باز کنید. با نوک انگشت حفره‌ای در دو تای اخیر ایجاد کنید و کاغذ را از روی خطوطی که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید به سمت پایین تا کنید.

آموزش اوریگامی دایناسور

گام دهم: کاغذ را برگردانید. آن را از وسط تا بزنید.

آموزش اوریگامی دایناسور

گام یازدهم: دو بخش مثلثی را از روی خطوط مورب تصویر زیر تا بزنید.

آموزش اوریگامی دایناسور

گام دوازدهم: بخش سمت راست کاغذ را از روی خط و به سمت داخل تا بزنید.

دقت کنید که کاغذ را به سمت رو تا نزنید!

آموزش اوریگامی دایناسور

گام سیزدهم: بخش نوک‌تیز که در واقع گردن دایناسور است را به سمت داخل تا بزنید. خط تا محل دقیقی ندارن و زاویه‌ی آن نیز دقیق نیست. می‌توانید سر دایناسور را با تغییر محل تا، کمی بالا یا پایین کنید. این تا هم به سمت داخل و در واقع سطح بین دو کاغذ انجام می‌شود.

آموزش اوریگامی دایناسور

گام چهاردهم: برای حذف کردن سر نوک‌تیز اوریگامی دایناسور، یک تا از محل دلخواه به سمت داخل بزنید.

آموزش اوریگامی دایناسور

به این ترتیب یک اوریگامی دایناسور ساخته‌اید.

آموزش اوریگامی دایناسور